Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: RODO) informujemy, że:
1. Administratorem w ramach porozumienia o współadministrowaniu Państwa danych osobowych jest: 

  • Indywidualna Praktyka Stomatologiczna Kalina Potoczek, ul. Forteczna 2/3, 58-316 Wałbrzych;
  • Gabinet Stomatologiczny Iwona Potoczek, ul. Forteczna 2/3, 58-316 Wałbrzych.

2. Z Administratorami można się kontaktować telefonicznie pod numerem tel.: 668 400 919.
3. Administrator będzie przetwarzał Państwa dane na podstawie:
a) art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu zawarcia i realizacji umowy na świadczenie usług medycznych;
b) art. 6 ust. 1 lit c RODO w celu zlecenia badań w laboratoriach zewnętrznych oraz rozliczeń finansowych i tworzenia zestawień, analiz i statystyk, a także w celach archiwalnych;
c) art. 6 ust. 1 lit a w oparciu o wyrażoną przez Państwa zgodę.
4. Administrator będzie przetwarzał następujące kategorie Państwa danych:
a) dane podstawowe: imię i nazwisko, adres zamieszkania, PESEL – te dane są niezbędne do świadczenia usług medycznych;
b) dane dodatkowe: numer telefonu i adres e-mail – po wyrażeniu Państwa zgody.
5. Podanie danych podstawowych (imię, nazwisko, adres), jest warunkiem zawarcia umowy. Bez podania tych danych Administrator może odmówić wykonania usługi medycznej.
6. Podanie danych dodatkowych (numer telefonu, e-mail) jest całkowicie dobrowolne, lecz odmowa ich podania lub cofnięcie zgody na ich wykorzystanie uniemożliwi Administratorowi przesyłanie wyników badań, informacji o stanie zdrowia, przypomnień o zabiegach profilaktycznych oraz ważnych zmianach w sposobie działania gabinetu (urlopy, zmiany organizacyjne itp.).
7. Administrator może przekazać Państwa dane zgodnie z prawem swoim podwykonawcom, tj. pracowniom protetycznym, firmom windykacyjnym, operatorom pocztowym, firmom kurierskim, partnerom świadczącym usługi techniczne (np. rozwijanie i utrzymywanie systemów informatycznych i serwisów internetowych).
8. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 3 oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
9. Administrator nie przekazuje Państwa danych poza teren Unii Europejskiej.
10. Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych, sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, niepodlegania decyzjom opartym wyłącznie na profilowaniu.
11. W każdej chwili mogą Państwo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych, które przetwarzane były na podstawie zgody. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem.
12. Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Formularz rejestracyjny